Logo网格是在设计Logo的过程中,用以保持几何图形和谐度的工具。网格也被称之为结构辅助线,具体取决于图形的网格(或辅助)线条的使用方式。

Logo网格源于小方格,类似以前学校里用的网格纸。然而,其结构的可能性很多,有些设计师使用圆形网格,或甚至根据不同案例创建自定义的网格系统,包含定义高度、元素间距以及空白区域的“隐形”辅助线。

Logo网格通常利用数学运算得出,用以规整设计过程元素和间距的关系。

25款运用网格系统的logo设计

by Tom Anders Watkins

25款运用网格系统的logo设计

by Vadim Carazan

25款运用网格系统的logo设计

by George Bokhua

25款运用网格系统的logo设计

by Tato Mamulashvili

25款运用网格系统的logo设计

by Jeroen van Eerden

25款运用网格系统的logo设计

by P. MOTION

25款运用网格系统的logo设计

by Marcin Usarek

25款运用网格系统的logo设计

by Ramotion

25款运用网格系统的logo设计

by hiromi maeo

25款运用网格系统的logo设计

by Ramotion

25款运用网格系统的logo设计

by Florian Popescu

25款运用网格系统的logo设计

by Nelson Fraga

25款运用网格系统的logo设计

by Dmitry Lepisov

25款运用网格系统的logo设计

by Dmitry Lepisov

25款运用网格系统的logo设计

by Aiste

25款运用网格系统的logo设计

by artism_design

25款运用网格系统的logo设计

by Aldo Hysenaj

25款运用网格系统的logo设计

by Jonas

25款运用网格系统的logo设计

by Alfrey Davilla | vaneltia

25款运用网格系统的logo设计

by DAINOGO

25款运用网格系统的logo设计

by Roy Smith

25款运用网格系统的logo设计

by Gostaf Norista

25款运用网格系统的logo设计

by Mihai Dolganiuc

25款运用网格系统的logo设计

by Helvetic Brands_

25款运用网格系统的logo设计

by Paulius Kairevicius

标签:LOGO设计

随机推荐