Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora是一家风格定位于日本传统与现代技术结合的寿司店。字标具有很高的识别度,灵感来自日本书法和优雅的罗马形式相结合。

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

 

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

Aburi Tora寿司店品牌形象设计

随机推荐