Moma Awakening展览会视觉设计

Awakening(觉醒)是一个为期六天的展览会,由现代艺术博物馆举办,旨在表彰东南亚当代艺术家。凭借现代艺术博物馆的平台,为本地和全球艺术爱好者提供了一个学习和支持东南亚艺术家的机会。因此,“觉醒”这个名字被用来“唤醒”当地和全球观众对东南亚地区艺术家的支持。

Moma Awakening展览会视觉设计

Moma Awakening展览会视觉设计

Moma Awakening展览会视觉设计

Moma Awakening展览会视觉设计

Moma Awakening展览会视觉设计

Moma Awakening展览会视觉设计

Moma Awakening展览会视觉设计

Moma Awakening展览会视觉设计

Moma Awakening展览会视觉设计

随机推荐