Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏

大多以黑色圆珠笔创作的 Shohei Otomo,精密的描绘传达出日本的商业设计和文化传统背景。他的画作无失误的完整表达出对于政府的批判和社会的状态, Shohei的创作包含艺术、平面设计和浓浓的庞克风格。

Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏

Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏

Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏

Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏

Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏


Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏

Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏

Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏

Shohei Otomo圆珠笔插画作品欣赏

随机推荐