Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen既是挪威特罗姆瑟大学海洋生物学教授,又是挪威海洋生物研究所的研究员。自2010年起,他不再仅仅是研究生物,他开始用镜头记录下伴随他成长和工作的美丽的北极生物。虎鲸在冰冷的海水中自在遨游,躲避着重重追捕,追逐自由的生活。

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

 

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

Audun Rikarsen镜头下北极鲸

标签:鲸鱼

相关文章

随机推荐