Suren Manvelyan微距摄影:你的漂亮眼睛

这是摄影师Suren Manvelyan拍摄的一组名为《Your beautiful eyes》的摄影作品,通过微焦镜头拍摄,让我们看到肉眼无观察到的我们人类自己眼睛的内部。

Suren Manvelyan微距摄影:你的漂亮眼睛

 

Suren Manvelyan微距摄影:你的漂亮眼睛

 

Suren Manvelyan微距摄影:你的漂亮眼睛

 

Suren Manvelyan微距摄影:你的漂亮眼睛

 

Suren Manvelyan微距摄影:你的漂亮眼睛

 

Suren Manvelyan微距摄影:你的漂亮眼睛

 

Suren Manvelyan微距摄影:你的漂亮眼睛

 

标签:微距摄影

随机推荐