Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

罗马尼亚艺术家Silvia Popescu用精美的鱼类和其他动物画装饰玻璃杯、水壶和罐子。

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

Silvia Popescu: 栩栩如生的玻璃画

标签:玻璃画

随机推荐