Benoit Jammes创意卡带艺术

还记得陪伴我们成长的卡式磁带吗?
 

在法国艺术家 Benoit Jammes的巧思之下 ,早已被人遗忘的磁带,摇身一变转化为一件件美丽的艺术品,精致而幽默,让我们一起怀念缤纷青春。

 Benoit Jammes创意卡带艺术


Benoit Jammes创意卡带艺术


Benoit Jammes创意卡带艺术


Benoit Jammes创意卡带艺术


Benoit Jammes创意卡带艺术


Benoit Jammes创意卡带艺术


Benoit Jammes创意卡带艺术


Benoit Jammes创意卡带艺术


Benoit Jammes创意卡带艺术
标签:艺术

随机推荐